Cégalapítás Magyarországon: a korlátolt felelősségű társaság (Kft) alapítása

2023.október.12

Magyarországon Gazdasági társaságot alapítani kizárólag a törvény négy meghatározott formájában lehet, amelyek a következők: betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és az egyéb, a jogszabályokban rögzített formák. A választott cégforma nagyon fontos a vállalkozás sikeréhez. Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk egy Kft. alapításának menetét, annak előnyeit, valamint hátrányait. A Kft. az a cégforma, ami a kis- és középvállalkozásokkörében igen népszerű választás. Ismertetjük a Kft. fő jellemzőit, az alapítási folyamatát, valamint kiemeljük előnyeit és hátrányait.

Mi az a Kft?

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) egy olyan vállalati forma, amely jogi személyiséggel rendelkezik. Az alapítása nincsen létszámhoz kötve, ami azt jelenti, hogy egyetlen személy is megalapíthatja. Ez a vállalati forma kiemelten népszerű kis- és középvállalkozások körében Magyarországon. Működéséhez legalább egy alapító tagra és egy meghatározott összegű törzstőkére van szükség, amelynek értéke legalább 3.000.000 forint, amely lehet pénz- vagy apport formájában.

Az egyik legfontosabb jellemzője a Kft.-nek az, hogy a tagok felelőssége korlátozott a saját vagyonuk vagy törzsbetéteik mértékéig. Ez azt jelenti, hogy a Kft. életében, legyen szó nyereségről vagy veszteségről, csak a saját befektetett vagyonuk mértékéig vesznek részt a tagok a vállalkozásban. Ez eredményezi a "korlátolt felelősségű" megnevezést.

Kft. alapítás

A Kft. alapítása körülményesebb folyamat, mint például egy betéti társaság alapítása, azonban számos előnnyel jár. Minden nagykorú és cselekvőképes természetes személy, aki rendelkezik a meghatározott minimális törzstőkével, jogosult Kft.-t alapítani. Kft.-t alapíthatnak belföldi és külföldi természetes személyek, valamint jogi személyek is, feltéve, hogy nem állnak olyan korlátozások alatt, amelyek gátolják a jogi személy létrehozását. Emellett gazdasági társaságok (jogi személyek) is tagok lehetnek a Kft.-ben. Igen, mind az egyéni vállalkozók, mind a betéti társaságok beltagjai és kültagjai lehetnek társasági tagok egy Kft.-ben, és nincs összeférhetetlenség e minőségek között.

A tagok törzsbetétei eltérő összegűek lehetnek, de fontos, hogy a törzstőke mindig legalább három millió forint értékű legyen.

A Kft. működéséhez szükséges dokumentumok közé tartozik az alapító okirat (egyszemélyes Kft. esetében) vagy a társasági szerződés (többszemélyes Kft. esetében), a tagjegyzék, az ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány, elfogadó nyilatkozat, cégnyomtatvány, banki igazolás és apportlista (nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén).

Egyszemélyes Kft. létrehozható egyéni vállalkozóként is anélkül, hogy társakat bevonunk. Ebben az esetben nem szükséges társasági szerződés, helyette egy alapító okirat készül. Egyszemélyes Kft. továbbá úgy is létrejöhet, hogy már működő társaságként valamennyi üzletrész tulajdonjogát egy személy szerezze meg. Fontos megjegyezni, hogy ha a Kft. tagjainak száma egy főre csökken, akkor a korábbi társasági szerződést egy éven belül alapító okirattal kell módosítani.

Az alapító okirat

Célja, hogy hivatalos formában és érthetően rögzítse a gazdasági társaság létrejöttének okait és célkitűzéseit.

Kötelező tartalmi elemei:

 • A gazdasági társaság nevének és székhelyének megadása.

A székhelyet egyszerűen megadhatjuk, mivel ez az ügyintézés központi helyszínét jelenti. Amennyiben nincs megfelelő székhelyünk, lehetőség van egy alkalmas helyet kijelölni és ezt az ingatlant székhelyként megadni. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosától és haszonélvezőjétől szükséges egy hozzájáruló nyilatkozatot szerezni.

 • A társaság tagjainak nevének, lakóhelyének vagy székhelyének rögzítése.

A társaság tagjainak nevének, lakóhelyének vagy székhelyének rögzítése azt jelenti, hogy a társaság hivatalos dokumentumain vagy nyilvántartásaiban feltüntetik a társaság összes tagjának nevét, lakóhelyét vagy székhelyét. Ez a gyakorlat segíti az átláthatóságot és a jogi nyomon követhetőséget a társaság működésében. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy mindenki számára világossá váljon, kik a társaság tulajdonosai vagy résztulajdonosai, és hol találhatók. Ezen információk nyilvánosságra hozása fontos lehet a jogi, adózási és pénzügyi kötelezettségek betartásához, valamint az üzleti kapcsolatok és tranzakciók átláthatóságának biztosításához.

 • A gazdasági társaság tevékenységi körének leírása.

A társasági szerződésben elegendő csak a főtevékenységet rögzíteni. Az összes tervezett tevékenységet be kell jegyezni a cégjegyzékbe, amelyhez a TEÁOR kódokat használjuk (TEÁOR: gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere). Ezeket a kódokat megtaláljuk a KSH honlapján, és itt a tevékenységekhez kapcsolódó leírások is elérhetők, ami megkönnyíti a besorolást. A társaság továbbá bármilyen más tevékenységet is folytathat, amely nem tiltott vagy korlátozott (pl. engedélyköteles), és nincs megszabva a tevékenységi körök számának korlátja.

 • A társaság részére nyújtandó vagyoni hozzájárulások meghatározása, beleértve azok értékét, valamint a vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásának módját és időpontját.

A társaság részére nyújtandó vagyoni hozzájárulások meghatározása azt jelenti, hogy a társaság alapítói vagy tagjai előre meghatározzák, hogy milyen formában és mennyi értékben fogják a vállalkozás számára rendelkezésre bocsátani a szükséges pénzügyi eszközöket. Ebben az összefüggésben az alábbi elemek is meghatározásra kerülnek:

 1. Az vagyoni hozzájárulások értéke: a társaság tagjai megállapítják, hogy mennyi pénzzel vagy más vagyontárggyal fognak hozzájárulni a társasághoz. Ez az összeg általában az alapításnál vagy a tagok belépésekor kerül befizetésre.
 2. Az vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásának módja: meghatározzák, hogy az vagyoni hozzájárulásokat milyen formában és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Ez lehet készpénz, vagyoni eszközök, ingatlanok, gépek, vagy más értékek formájában.
 3. Az vagyoni hozzájárulások időpontja: a társaság meghatározza, hogy az vagyoni hozzájárulásokat mikor kell rendelkezésre bocsátani. Ez lehet az alapítás pillanatában vagy későbbi időpontokban, és az időpontokat a társasági szerződés rögzíti.

A vagyoni hozzájárulások meghatározása és részleteinek rögzítése fontos lépés a társaság alapításakor vagy új tagok csatlakozásakor. Ez segít elkerülni a későbbi vitákat vagy problémákat a pénzügyi hozzájárulásokkal kapcsolatban, és hozzájárul a társaság átláthatóságához és stabilitásához.

 • Az első vezető tisztségviselő nevének és pozíciójának megadása.

Az első vezető tisztségviselő nevének és pozíciójának megadása azt jelenti, hogy a társaság alapítói vagy tagjai előre meghatározzák, hogy ki lesz az elsődleges vezető, és milyen pozícióban fogja ellátni feladatait a társaságban. Ennek a lépésnek a célja, hogy azonnali irányítást és vezetést biztosítson a vállalkozásnak, amikor az elindul. Ez a vezető általában az ügyvezető , akifelelős a társaság napi működésének irányításáért, a döntések meghozataláért és a stratégiai irányításért. Ezzel az információval hivatalosan is rögzítik, hogy ki az első számú vezető a vállalkozásban. Ez segít a hatékony irányításban és az üzleti tevékenység szervezésében az alapítás vagy a vállalkozás elindulása során.

Kft. alapítás és engedélyek

A cégvezetőknek különös figyelmet kell fordítaniuk az esetleg szükséges szakhatósági-, telephely és egyéb működéséi engedélyek beszerzésére. Bizonyos tevékenységek csak megfelelő szakmai végzettségek birtokában folytathatóak. Nem szükséges ezekkel a bizonyítványokkal a cégvezető(k)nek rendelkeznie, elég, ha a vállalkozásában, munka- vagy megbízási jogviszonyban van egy erre alkalmas személy.

Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) ismerete is szükséges a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.

Az ügyvéd jelenlétében az okirat szerkesztésekor hitelt érdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogosultságát.

Jegyzett tőke, Kft. törzstőke

A Kft. törzstőkéjének összegének minimum 3.000.000 forintnak kell lennie.

Minden tag törzsbetéte legalább 100.000 forintnak kell lennie, és a törzsbetét összege magasabb is lehet, de tízezer forinttal maradéktalanul osztható egész számnak kell lennie. A pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal kapcsolatban nagyobb rugalmassággal rendelkeznek a tagok, és a befizetés határidejét a társasági szerződés határozza meg. Azonban ha kevesebb, mint 50% -ot kell befizetni, vagy a befizetés határideje egy évnél hosszabb, akkor korlátozások lépnek életbe az osztalékfizetés és a tagok felelőssége terén.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások esetén az értékük elérheti vagy meghaladhatja a törzstőke felét, és azokat a nyilvántartásba vétel előtt teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ha az érték nem éri el a törzstőke felét, azt három évig kell megtenni.

Törzsbetét

Amennyiben többszemélyes társaságot alapítanak, a tagoknak közösen kell meghatározniuk, hogy milyen összegű törzsbetétet kívánnak befizetni. Egy tag törzsbetéte azonban nem lehet kevesebb, mint 100.000 forint.

Fontos megjegyezni, hogy a törzsbetét összege nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat vagy az eredményből való részesedést a társaságban, mivel a társasági szerződés más arányokat is rögzíthet. A tagok szabadon megállapíthatják, hogy milyen módon osztják meg a vállalkozásban való részesedésüket és a döntéshozatali jogokat, ami lehetőséget ad a testreszabott megállapodások létrehozására az egyéni igényeknek megfelelően.

Üzletrész

A Kft. bejegyzése után az üzletrész tulajdonjogot jelent. Az üzletrészek közötti átruházhatóság korlátozott, és csak a társasági szerződésben rögzített feltételek szerint lehetséges. Az üzletrészek átruházása általában az összes tag egyhangú beleegyezéséhez kötött.

Szervezeti felépítés

A Korlátolt Felelősségű Társaságnak (Kft.) kötelezően rendelkeznie kell ügyvezetővel. Felügyelő bizottságot csak abban az esetben kell létrehozni, ha a Kft. munkavállalói létszáma éves átlagban meghaladja a 200 főt.

Az ügyvezető a vállalkozás napi ügyeinek irányításáért felelős, és a társasági szerződés rögzíti a kinevezését és jogköreit. A felügyelő bizottság az ügyvezető tevékenységét felügyeli és ellenőrzi, de létrehozása opcionális, és ahogy fentebb írtuk, csak bizonyos esetben kötelező.

Mindezen szervek működési szabályait és hatáskörét a társasági szerződés részletezi, így lehetőség van arra, hogy a társaság saját igényeinek megfelelően testre szabják ezeket a szerveket és azok működését. Ezáltal a vállalkozás hatékonyabban működhet, és jobban alkalmazkodhat a változó körülményekhez.

Adózási szempontok

A Kft. adózása meglehetősen összetett lehet, és számos adótípust kell figyelembe venni, beleértve az Általános Forgalmi Adót (ÁFA), a társasági adót, az illetéket és az szja-t (személyi jövedelemadót). Fontos szakember segítségét kérni az adózási kérdésekben és az adóbevallások elkészítésében.

A Kft. kapcsolódó költségei a következők:

 1. Az egyszerűsített elektronikus cégbejegyzési eljárás során az alapítás díjmentes.
 2. Az ügyvédi megbízási díjak megyénként eltérhetnek, az ügyvéd és az ügyfél közötti megállapodás alapján.
 3. A bejegyzés után felmerülő költségek közé tartozik:
 • Bélyegző készítése (nem kötelező).
 • Bankszámlanyitási költségek.
 • Kereskedelmi és iparkamarai regisztrációs díj (5.000 forint).

Előnyök

A Kft. alapításának számos előnye van, ideértve:

 1. Korlátolt felelősség: amennyiben saját vállalkozás létrehozása terén gondolkodik, a "korlátolt" szó a védelem és biztonság fogalmát hordozza magában. A Kft. szervezeti struktúrájában minden tag kizárólag a saját törzsbetétjéért felel, tehát a tagok jogai és kötelezettségei nem azonosak a társaság jogaival és kötelezettségeivel. Mindenkit csak a saját vagyonbetétének értéke terhel. Ez a jellemző azonban nem alkalmazható a betéti társaságokra és részvénytársaságokra,
 2. Hitelesség: a Kft. általában megbízhatóbbnak tekinthető a partnerek és ügyfelek szemében, mint a betéti társaságok vagy egyéni vállalkozások.
 3. Sokféle tag lehet: a Kft. alapítói lehetnek magánszemélyek, külföldiek vagy más vállalatok, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak az üzleti lehetőségek terén.
 4. Egyetlen tag: egy Kft. alapításához már egy tag is elegendő, ami a betéti társaságok esetében például nem lehetséges.
 5. Tőkebevonás: a Kft. továbbá előnyös lehetőség, mivel nincs szükség olyan nagy tőkebevonásra, mint például a zrt. vállalati forma esetében.
 6. Adózási előnyök: a Kft.-k számos adózási előnnyel rendelkeznek, amelyek csökkenthetik a vállalkozás adóterheit.

Hátrányok

Néhány lehetséges hátrány a Kft. alapításával kapcsolatban:

 1. Költséges alapítás: a Kft. alapítása költséges lehet, mivel számos hivatalos dokumentum és hitelesítési folyamat szükséges.
 2. Szigorú szabályok: a Kft.-ket szigorúbb szabályok terhelik, mint egyéni vállalkozásokat vagy betéti társaságokat
 3. Adózási kötelezettségek: a Kft.-nek összetett adózási kötelezettségei vannak, amelyeket megfelelő szakmai felkészültséggel folyamatosan nyomon kell követni és teljesíteni kell.
 4. Tőke: míg a betéti társaságok esetében nincs előírt jegyzett tőke mérték, addig a korlátolt felelősségű gazdasági társaságoknál van egy meghatározott értékhatár, amit teljesíteni kell. Emiatt a cég fenntartási és megszüntetési költségei magasabbak lehetnek, mint más vállalati formák esetében.

Kft. alapításával kapcsolatos dokumentumok és iratok megőrzése:a cégalapítással kapcsolatos dokumentumokat az új vállalkozás működése során mindvégig meg kell őrizni. Az iratok biztonságos és jól hozzáférhető helyen kell, hogy legyenek tárolva az előírt időszakon keresztül. Az őrzési kötelezettségek betartása fontos a vállalkozás jogi és pénzügyi szempontból is.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adójogszabályok és jogi követelmények országonként változhatnak, így érdemes lehet konzultálni egy adószakértővel vagy jogi tanáccsal annak érdekében, hogy megfeleljen az adott területre vonatkozó pontos előírásoknak és kötelezettségeknek.

A Kft. alapításának részletes folyamatát és minden jogi követelményt célszerű egy ügyvéd vagy szakértő segítségével végrehajtani, hogy biztosan megfeleljen minden jogi előírásnak és a vállalkozás sikeresen működjön.

Tudjuk, hogy a pénzügyek gyakran ijesztőnek tűnhetnek, és nem mindenki szeretne foglalkozni velük. Bízza ránk a vállalkozását, hogy a könyvelés nehézségeit levéve a válláról, biztonságban tudja a pénzügyeit.
envelopephone-handsetmap-markerchevron-downtext-align-right